ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. 6-11-1981 Αναστάσιος Φίλιππας Χρ. Κουρκουμέλη, Θεοδ. Παπαδοπούλου, Ιωάν.  Βέργαδος, Εμμ. Δρης
2. 3 -12-1982, Αναστάσιος Φίλιππας Χρ. Κουρκουμέλη, Άγγ. Αγγελόπουλος, Ιωάν. Βέργαδος, Εμμ. Δρης
3. 13-1-1984 Αναστάσιος Φίλιππας Χρ. Κουρκουμέλη, Ανδρ. Καραμπαρμπούνης, Κυρ. Ταμβάκης, Ερ. Σιμοπούλου
4. 1985
5. 10-2-1986 Ιωάνης  Βέργαδος Θεοδ. Παπαδοπούλου, Εμμ. Δρης, Χρ. Κουρκουμέλη, Ερ. Σιμοπούλου
6. 17-12-1986 Ιωάννης  Βέργαδος Θεοδ. Παπαδοπούλου, Παν. Κωσταράκης, Ερν. Αργύρης, Εμμ. Δρης
7. 1988
8. 24-2-1989 Ιωάννης Βέργαδος Ελευθ. Παπαντωνόπουλος, Ανδρ. Καραμπαρμπούνης, Γεώργ. Λαζαρίδης, Κωστ. Παπαδόπουλος
9. 13-1-1990 Ιωάννης Βέργαδος Θεοδ. Παπαδοπούλου, Νικ. Τράκας, Νικ. Βλάχος, Εμμ. Φλωράτος
10. 1991
11. 11-1-1992 Αναστάσιος Φίλιππας Νικ. Τράκας, Νικ. Βλάχος, Γεώργ. Λαζαρίδης, Εμμ. Φλωράτος
12. 1993
13. 1994
14. 1995
15. 6-4-1996 Νικόλαος Τράκας Θεοδ. Παπαδοπούλου, Χαρ. Πετρίδου, Νικ. Μάνθος, Αθαν. Μάρκου
16. 1997
17. 1998
18. 1999
19. 2000
20. 2001 Κυριάκος Ταμβάκης
21. 2002 Κυριάκος Ταμβάκης
22. 2003 Αθανάσιος Λαχανάς
23. 2004 Αθανάσιος Λαχανάς, Ευάγγελος Γαζής
24. 2005 Ευάγγελος Γαζής
25. 2006 Ευάγγελος Γαζής
26. 2007 Σπυρίδων Τζαμαρίας
27. 2008
28. 2009 Γεώργιος Φανουράκης
29. 2010 Γεώργιος Φανουράκης
30. 2011
31. 2012
32. 2013
33. 19-5-2014 Θεόδωρος Αλεξόπουλος Νίκη Σαουλίδου, Δημήτρης Φασσουλιώτης, Θεόδωρος Γέραλης, Κωνσταντίνος Κορδάς
34. 21-4-2015 Θεόδωρος Γέραλης Νίκη Σαουλίδου, Δημήτρης (Δήμος) Σαμψωνίδης, Νικόλαος Τράκας, Χαρίκλεια Πετρίδου
35. 20-5-2016 Θεόδωρος Γέραλης Νικόλαος Τράκας, Δημήτρης (Δήμος) Σαμψωνίδης, Σ. Δέδες, Αικατερίνη Ζαχαριάδου
36. 5-5-2017 Θεόδωρος Γέραλης Νικόλαος Τράκας, Νίκη Σαουλίδου, Κωνσταντίνος Κορδάς, Αικατερίνη Ζαχαριάδου
37. 26-5-2018 Ιωάννης Γκιάλας Αικατερίνη Ζαχαριάδου, Κωνσταντίνος Κορδάς, Άρης Κυριάκης,  Νίκη Σαουλίδου